Asset 14

The chosen family: Beelden van queer vruchtbaarheid

:The chosen family: Beelden van queer vruchtbaarheid

Tijdens het kijken naar verbeeldingen van (on)vruchtbaarheid in de kunst, en zo naar de ervaringen van anderen en die van mezelf, begon ik me af te vragen of ik één aspect dat mijn ervaring beïnvloed over het hoofd heb gezien: ideeën rondom queer ouderschap. Het blijft een interessante vraag of ik anders op mijn onvruchtbaarheidsdiagnose gereageerd zou hebben als ik niet queer was, oftewel als ik van jongs af aan had rondgelopen met het traditionele plaatje van een gezin stichten – ik denk, logischerwijs, van wel.

Zoals voor veel queer personen was een kindervraag voor mij nooit vanzelfsprekend; hij ging altijd gepaard met de hoe dan-vraag – adoptie, een draagmoeder, kunstmatige inseminatie of samen met een bevriend koppel? Door het wegvallen van het traditionele beeld van zwangerschap, ouderschap en het ‘kerngezin’, speelde ik al voor mijn diagnose met de vraag hoe, als ik toch een kind zou willen, dit alles er voor mij uit zou zien. Het is een persoonlijke zoektocht die veel queer personen doormaken en die, wanneer deze publiek gemaakt wordt door middel van literatuur of kunst, tegelijk voor een bevraging zorgt van het traditionele beeld. Want is de veronderstelde samenhang tussen seksualiteit, gender en vruchtbaarheid eigenlijk wel zo vanzelfsprekend? En, als deze dat niet is, hoe zit het dan met de rolpatronen binnen het kerngezin die hieruit voortvloeien? In de kunst rondom queer ouderschap zag ik mijn vragen gespiegeld en werden mij nieuwe mogelijkheden geboden. Een nog te ontginnen gebied opende zich waarin ik oude categorieën en beelden bij kon stellen en kon zoeken naar een nieuw plaatje.

Want is de veronderstelde samenhang tussen seksualiteit, gender en vruchtbaarheid eigenlijk wel zo vanzelfsprekend?

Toen ik naar de beelden van queer kunstenaars begon te kijken bleek dat het gebied waar naar nieuwe significanties wordt gezocht vaak het lichaam is, in relatie tot zichzelf maar ook ten overstaande van andere lichamen. Het lichaam wordt een politiek spanningsveld waarop verschillende betekenissen uitgebeeld, en zo verworpen of toegekend, worden. Een van de manieren waarop dit op zeer urgente wijze gebeurt is drag, een kunstvorm die maatschappelijke schuringen en stigma’s aankaart door parodie, pastiche en camp – allemaal gestileerde vormen van overdrijving.

Zo speelde de Joods-Franse fotograaf Claude Cahun in hun hele oeuvre met de vloeibaarheid van de menselijke identiteit door stereotype vrouwelijke en mannelijke kenmerken en rolpatronen door elkaar te plaatsen. Samen met hun partner, Marcel Moore, nam hen verschillende identiteiten aan in hun leven. In een bekende zwart-witfoto, I am in training, don’t kiss me (1927), bevindt zich midden in beeld een iel figuur, wiens smalle postuur haaks staat op de outfit van een ‘sterke man’ uit het circus. Naast de sierlijk gekruiste benen liggen twee zware gewichten. Op het T-shirt, met het opschrift uit de titel, zijn op de platte borst twee grote tepels getekend. Het gezicht dat ons aankijkt is door kort haar omrand en bedekt met een dikke laag make-up, een hartje op elke wang. Het lijkt een spel tussen vrouwelijke en mannelijke seksualiteit, uitdagend, verleidelijk – met als hamvraag: door wat voor lichaam word je hier verleid?

Deze en andere foto’s worden vaak gezien als voorlopers van de hedendaagse dragkunst. Hun politieke potentieel, en hoe traditionele beelden van vruchtbaarheid en vrouwelijkheid gebruikt werden om dit te bedwingen, is bijvoorbeeld te zien in de reactie van een tijdgenoot en stadsgenoot van Cahun, de Joods-Oekraïense beeldhouwer Chana Orloff. Orloff was een aanhanger van de ideeën – die ik in mijn vorige essay al noemde – rondom moederschap en vruchtbaarheid als vrouwelijke symbolen voor creativiteit. Veel van de avant-gardisten waar zij mee werkte en die vaak model voor haar stonden waren echter kinderloos en hielden er andere ideeën op na. Omdat binnen deze groep kinderloosheid de norm was, moet de serie portretten waarin Orloff haar medekunstenaars, waaronder Cahun, als moeders verbeeldde dan ook als provocatie worden opgevat.

Vruchtbaarheid – of specifieker: op wat voor manier een lichaam vruchtbaar is en kinderen voort kan brengen – speelt in die zin nog altijd een rol in het erkennen of ontkennen van vrouwelijkheid of mannelijkheid, in de waarde of legitimiteit die wel of niet aan lichamen toegekend wordt. Want, als vruchtbaarheid en zwangerschap kenmerkend zijn voor vrouwelijkheid, hoe zit het dan met transvrouwen die geen kind kunnen baren, of met transmannen die dit wel kunnen (en doen)?

:The chosen family: Beelden van queer vruchtbaarheid
Hans Withoos – Fight for possibilities met MA’MA Queen, 2022, fine art print.
on dibond, onderdeel van de Modern Warriors-serie

Voortbordurend op kunstenaars als Claude Cahun is het hedendaagse drag nog altijd een effectief middel om, door uitvergroting van vrouwelijke en mannelijke kenmerken, vraagtekens bij de ‘natuurlijkheid’ van zulke kenmerken te plaatsen. Net als de hoogzwangere Fertile La Toyah Jackson in de in het eerdere essay besproken video That Fertile Feeling (1986) van de Amerikaanse dragperformer en kunstenaar Vaginal Davis, treedt de Nederlandse dragperformer Ma'Ma Queen bijvoorbeeld ook vaak op met een zwangere buik. In Fight for Possibilities (2022) van fotograaf Hans Withoos, een foto met een decadente opstelling die terugverwijst naar schilderijen uit de zeventiende eeuw, staat Ma'Ma Queen centraal in beeld. Haar lange blonde lokken wapperen samen met een bebloemde mantel om haar heen en roepen traditionele beelden van vrouwelijkheid als Sandro Botticelli’s De geboorte van Venus (circa. 1480) in me op. Boven haar zwangere buik draagt ze een baby op haar arm terwijl meerdere kinderen om haar heen staan, zitten, spelen in het opbloeiende bos. Alles straalt vruchtbaarheid en vrouwelijkheid uit, een alternatieve maagd Maria. Zo wordt hier, net als in Davis’ video, een overdreven mate van vruchtbaarheid op een lichaam geplaatst dat binnen de maatschappij vrouwelijke kenmerken ontzegd wordt.

Alles straalt vruchtbaarheid en vrouwelijkheid uit, een alternatieve maagd Maria

Maar niet alleen via de dragkunst en haar uitdagende spel worden queer lichamen zichtbaarder. In andere kunstwerken, waar ook het lichaam zelf vaak het onderwerp is, wordt de natuurlijkheid van de centrale plaats die het inneemt eerder benadrukt door een gevoel van vanzelfsprekendheid. Het lichaam is simpelweg aanwezig als mogelijke vorm waar ruimte voor gemaakt moet worden. Deze vanzelfsprekendheid wordt onder andere benadrukt in de recente fotoserie en documentaire Seahorse Parents (2023) van de Nederlandse fotograaf en documentaire regisseur Miriam Guttmann. Voor deze serie fotografeerde Guttmann vier zwangere transmannen onderwater. Hun lichamen steken bleek tegen de diepgroenblauwe achtergrond af, soms zwemmend, in beweging, omringd door bubbels, dan weer in een contemplatieve houding die doet denken aan zeepaardjes – benen bij elkaar, gekromd naar achter, armen langs het lichaam, bovenlijf uitgestrekt rechtop.

De foto’s hingen in het FOAM, op vaandels gedrukt van het plafond zwierend naar beneden, als de zeewierplanten die op sommige foto’s aanwezig zijn. Het idee van natuurlijkheid – versterkt door de verwijzingen naar zeepaardjes, een diersoort waarbij de mannetjes bevallen – wordt bijgevallen door de video die tussen de vaandels op een aan de muur bevestigde tv afspeelt. De gefotografeerde mannen vertellen over hun ervaringen met het vaderschap en vooral de zwangerschap als transman. Uit de beelden straalt vooral liefde en trots dat ze dit voor hun kind en gezin hebben kunnen doen – zonder dat de zwangerschap afdeed aan hun percepties van hun eigen mannelijkheid.

:The chosen family: Beelden van queer vruchtbaarheid 1
Miriam Guttmann © – Liam, Seahorse Parents, 2022, onderdeel van de
Seahorse Parents-serie.

Toch was er in de bovengenoemde video ook een zekere spanning aanwezig: de angst voor de opmerkingen die de kinderen te horen zouden krijgen als hun leeftijdsgenootjes ontdekken dat ze niet alleen twee vaders hebben, maar dat een van die vaders het kind gebaard heeft. Het is een vrees voor reacties vanuit de maatschappij als een van de bouwstenen van het traditionele kerngezin weggehaald of vervangen wordt. Voor mij en voor veel andere queer personen is dit een herkenbare beweging – het weghalen en vervangen – net als de gevoelens van verlies waarmee dit gepaard gaat. Je neemt afscheid van het bestaande beeld en weet nog niet of er iets voor in de plaats komt, en zo ja, wat dan. Toch zorgt dit fenomeen ook voor een voortstuwende energie, een wens het traditionele plaatje dat niet past te doorbreken om plaats te maken voor iets nieuws.

Een bekende vorm die dit ‘nieuws’ kan aannemen is de chosen family, een concept dat als een rode draad door het werk van de Amerikaanse fotograaf Madeline Swainhart loopt. In de video Mother, May I (ask you) (2021) kijkt hen bijvoorbeeld naar het kerngezin waarbinnen hen is opgegroeid en onderzoekt door het stellen van directe vragen de zo vanzelfsprekend ogende heteroseksuele rolpatronen en normen die het gezin uitstraalde. Zo hoor je hen, terwijl de trouwvideo van hun moeder afspeelt, bijvoorbeeld vragen: ‘Did you always know you wanted to marry a man?’ De directe vraagstelling zorgt ervoor dat niet alleen Swainharts ouders in de video, maar ook de kijker direct aangesproken wordt. De vragen doen je reflecteren op jezelf, je eigen opvoeding, hoe dit je identiteit en beeldvorming van het ouderschap heeft beïnvloed, en wat voor alternatieve vormen er zijn.

Je neemt afscheid van het bestaande beeld en weet nog niet of er iets voor in de plaats komt, en zo ja, wat dan

Zodoende ga je samen met Swainhart in hun werk op zoek naar nieuwe familiebanden. In de chosen families die Swainhart in hun foto’s creëert worden zulke banden aangegaan met vrienden en geliefden. Iedereen kan bemoederen en bemoederd worden. De vanzelfsprekendheid van rollen als kind, volwassene, man, vrouw, moeder en vader wordt onderuitgehaald in beelden waarin zulke rollen door iedereen aangenomen en uitgebeeld kunnen worden. Zo zien we in de foto Can they mother me, if I let them? (2020) een volwassen vrouw met wijdopen ogen in de camera kijken. Ze zit op een stoel voor een wit doek, haar bovenlijf ontbloot, aan haar onderlijf enkel een zwarte panty. Op haar schoot ligt een andere volwassen vrouw, tevens met ontbloot bovenlijf en een panty, in een foetusachtige houding met haar mond rond de tepel van de vrouw op wier schoot ze ligt en door wie ze ondersteund wordt. Het is een positie die, net als die van de andere gefotografeerde lichamen in deze serie, associaties opwerkt als zorg voor baby’s en kinderlijke kwetsbaarheid.

In die zin is het vervreemdend om, in dit geval iets wat doet denken aan borstvoeding, uitgebeeld te zien door twee volwassen lichamen. Je zou misschien verwachten dat de foto – met het vele naakt, de mond rond de tepel, de zwarte panty’s – een seksuele lading krijgt. Toch voelt het niet seksueel. Misschien is het de steriele achtergrond, de neutrale blik van de zittende vrouw, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. De geborgenheid van een moeder staat hier los van traditionele gezinsrollen, en dus ook van de hiërarchie die daarin verscholen ligt. Het zijn gezinnen waarin ‘society’s pseudo-natural assumptions of ruler/ruled are being challenged’, zoals Audre Lorde het stelt met betrekking tot haar eigen gezin en de opvoeding van haar zoon in het essay ‘Man Child: A Black Lesbian Feminist’s Response’ (1979).

Deze verwerping van de traditionele rollen en bijkomende hiërarchieën in families staat ook centraal in het werk van de Amerikaans-Puerto Ricaanse schilder en beeldend kunstenaar David Antonio Cruz. In zijn solotentoonstelling When the Children Come Home (2023) belicht hij in twintig grote schilderijen – gemaakt in de periode tussen 2004 en 2022 – verschillende vormen en samenstellingen die families aan kunnen nemen. De kamers, het meubilair en de kleding van de afgebeelde personen zijn felgekleurd, met drukke printjes die door elkaar lopen doordat de lichamen op elkaar leunen, liggen, zitten, hangen enzovoorts. Het straalt een vreugdevol samenkomen uit, tussen allerlei verschillende mensen. In deze kleurrijke vreugde bevragen de schilderijen tegelijk hoe families tot stand komen en hoe gesprekken over familiebanden samenhangen met gesprekken over gender, etniciteit, leeftijd en seksualiteit. De meeste afgebeelde personen kijken strak voor zich uit, hun blik naar buiten, als de zittende vrouw in Swainharts foto. Ik vraag me erdoor af hoe ik mij tot deze personen verhoud, hoe ik banden aanga; het verschil tussen binnen en buiten, buitenstaander en deelnemer.

De werken van queer kunstenaars over (on)vruchtbaarheid, zwangerschap en ouderschap laten zien hoe het lichaam, met alle politieke spanningsvelden die erop geprojecteerd worden, als impuls tot nadenken kan dienen. Categorieën als vrouw of man, dominant of passief, moeder of vader zijn niet langer vanzelfsprekend en universeel, maar performatief en veranderlijk. Voor mij hielp deze realisatie bij het verwerken van het verlies dat ik ervaarde bij onvruchtbaarheid en het niet passen binnen het traditionele gezinsplaatje. In mijn vorige essay sprak ik over leegte, over afwezigheid. Ondertussen ben ik de leegte in mij gaan zien als een uitnodiging om iets nieuws te maken. Niet langer vanwege de creatiedrang die ontstaat in de nasleep van onvruchtbaarheid ter opvulling van hetgeen wat mist, en ook niet helemaal ter vervanging van wat verloren gaat zoals ik eerder dacht. Want, net als een opvulling, neemt een vervanging nog altijd de vorm aan van het gat. Ik heb vrede gesloten met de leegte; hij mag er zijn, ruimte innemen. Het dient inmiddels als aansporing om te bevragen waarom ik het als een leegte ervaar, en om van daaruit iets nieuws te maken.

Dit essay van Marit Pilage is een vervolg op haar vorige essay, getiteld: In de afwezigheid van, dat op 9 november gepubliceerd werd op Hard//Hoofd.

Headerbeeld: Hans Withoos – Fight for possibilities met MA’MA Queen, 2022, fine art print on dibond, onderdeel van de Modern Warriors-serie. www.zerp.nl/hans-withoos

Mail

Marit Pilage (1998) studeerde Kunstgeschiedenis en Literary Studies en stelt sindsdien culturele programma’s samen voor verschillende platforms en podia. In haar vrije tijd doet ze aan amateurtheater en schrijft ze korte verhalen en essays die o.a. in de Nederlandse Boekengids, Tijdschrift Ei en Seizoenszine verschenen.

Hans Withoos Hans Withoos is een fotograaf die een wereld van overvloed en kunstmatigheid creëert, wat een zekere decadentie geeft. Hij studeerde van 1983 tot 1989 aan de Academie voor Beeldende Kunst in Tilburg in Nederland. Daarna begon hij aan een zeer succesvolle carrière als fotograaf in de reclame en mode. Hans is gefascineerd door schoonheid in al haar aspecten: de schoonheid van het drama, van het lichaam en het licht, en de schoonheid van het lijden. Hij werkt al vele jaren met inclusiviteit en ziet schoonheid in alle mensen.

Hard//hoofd is gratis en
heeft geen advertenties

Steun Hard//hoofd

Ontvang persoonlijke brieven
van redacteuren

Inschrijven
Lees meer
test
het laatste
Wanneer steek je nou eindelijk je middelvinger op?

Wanneer steek je nou eindelijk je middelvinger op?

Waarom wil je nog altijd niet-homo en meer genderbevestigned zijn? In deze brief bespreekt Jochum de waanvrijheid rondom homoseksualiteit. Lees meer

Een woud vol dichtgetimmerde hokjes

Een woud vol dichtgetimmerde hokjes

Zazie Duinker baant zich een weg door het oerwoud van de (hergedefinieerde) woorden. Lees meer

In de afwezigheid van 1

In de afwezigheid van

Marit Pilage onderzoekt de rol en betekenis van kunst bij zwangerschap en vruchtbaarheid, maar vooral ook bij het uitblijven daarvan. Lees meer

Liever een monster

Liever een monster

Het is moeilijk te accepteren dat mensen kunnen doden, maar waarom maken we van moordenaars karikaturen? Een voorpublicatie uit Lotje Steins Bisschop en Roselien Herderschee Dodelijke gekte. Lees meer

Hoe in Duitsland het Zionistische establishment wint

Hoe in Duitsland elke vorm van empathie met inwoners van Palestina wordt verboden

De situatie in Duitsland is de laatste dagen geëscaleerd. Het politieapparaat en de politiek gebruiken harde repressiemiddelen om vooral Duitse mensen van kleur of met een migratieachtergrond de kop in te drukken. Zij verliezen op dit moment hun vrijheid van meningsuiting. Lees meer

Een villa voor het onbekende

Een villa voor het onbekende

Floris Tesink bezocht het FOMU, waar Grace Ndiritu door associatieve combinatie een expositie invulde. "Dit conflict tussen de fotografie en de ruimte brengt je op een plek die niet te begrijpen is, maar toch verslavend voelt voor degene die zich hieraan overgeeft." Lees meer

Wat dondert het of fossiele subsidies ‘echt subsidies zijn’?

Wat dondert het of fossiele subsidies ‘echte subsidies’ zijn?

‘De grootste catastrofe in de geschiedenis van de mensheid is niet het moment voor afleidingsmanoeuvres.’ Lees meer

:De aankondiging: De kunst van vertrekken (deel 1)

De kunst van vertrekken: de aankondiging

Voor kunstenaars is het essentieel om zichtbaar te zijn voor publiek. Maar wat gebeurt er als een kunstenaar zich terugtrekt of zelfs helemaal stopt met het maken van kunst? In deel 1 van de serie ‘De kunst van het vertrekken’ kijkt Lara den Hartog Jager naar de kunst waarmee sommige kunstenaars afscheid nemen uit de kunstwereld. Lees meer

Een gestolde eeuwigheid

Futiliteit op een gestolde eeuwigheid

De bergen laten Nick Sens al even niet meer met rust. Waar komt de drang vandaan ze, ondanks de mogelijke gevaren, te willen beklimmen? Lees meer

:Koloniale pijn: Papoeavlag niet gewenst tijdens defilé Veteranendag 1

Koloniale pijn: Papoeavlag niet gewenst tijdens defilé Veteranendag

24 juni was het Veteranendag, acht jaar geleden was het de oud-militairen voor het eerst verboden tijdens het veteranendefilé te lopen met de Morgenster, de vlag van de Papoea’s. Waarom gebeurde dat? Lees meer

 1

Alleen het gehele verhaal kan voor heling zorgen

Bijna 80 jaar na dato erkent de Nederlandse staat 17 augustus 1945 pas als officiële Indonesische onafhankelijkheidsdatum. Benjamin Caton vraagt zich af waarom sommige partijen deze ontwikkelingen tegenwerken en waar hun denkfouten zitten. 'Het is niet nodig is om de ene pijn te ontkennen om erkenning te krijgen voor de andere.' Lees meer

:De roman als tapijt van verweven geschiedenissen: hoe een collectieve schrijversblik houvast biedt 1

De roman als tapijt van verweven geschiedenissen: hoe een collectieve schrijversblik houvast biedt

Wat willen we vertellen, wat hebben we te vertellen en hoe willen we dat vertellen? Amber Netten, Marleen Doré en Zuma Knegjes vinden houvast in collectiviteit. Lees meer

Zelfs een kapotte klok wijst tweemaal per dag de juiste tijd aan

Zelfs een kapotte klok wijst tweemaal per dag de juiste tijd aan

Als klein meisje had Roosje van der Kamp een ritueel waarmee ze hoopte haar ouders te kunnen beschermen tegen de dood. Kan magisch denken in plaats van een poging tot controle, ook een vorm van loslaten zijn? Kan het ook een daad van liefde zijn? Lees meer

De on//smakelijke week: Wondermeisjes (of: de aantrekkingskracht van anorexia) 4

De on//smakelijke week: Wondermeisjes (of: de aantrekkingskracht van anorexia)

Toen in juni 2014 een week in het teken van eten stond was Emy Koopman not amused. Ze schreef een nog altijd actueel essay over de vraag of een eetstoornis een modeverschijnsel is. Eten door de ogen van een ex-magerzuchtige. Lees meer

Zeikwijf

De on//smakelijke week: Pisnijd

Van hoge prijzen tot pottenkijkers: een bezoek aan een openbaar toilet is voor vrouwen vaak niet vanzelfsprekend. Sofie Hees verdiept zich in de ins en outs van dit decennia-oude probleem. Lees meer

Ik heb schijt

Ik heb schijt

Maatschappelijke ongelijkheid begint in de buurt waarin je opgroeit laat Milio van de Kamp zien in zijn debuut ‘Misschien moet je iets lager mikken’, dat op 16 mei verschijnt. Een voorpublicatie. Lees meer

Toxic Friendships

Toxic Friendships

Het verbreken van toxic friendships geldt op TikTok als een vorm van self-care, maar is dat wel zo? Rijk Kistemaker buigt zich erover. Lees meer

Factdroppen

Factdroppen

Is het herhalen van feiten een manier om grip te krijgen op een wereld die steeds onzekerder is? Max Beijneveld gaat op zoek naar een alternatief voor ongebreideld factdroppen. Lees meer

Een <em>mountain home</em> in een wereld waar de tijd verdwijnt

Een mountain home in een wereld waar de tijd verdwijnt

Na het luisteren van de podcast Dolly Parton’s America besluit Anna van der Kruis haar eigen fascinatie voor Dolly Parton te onderzoeken. Waarom slikt ze alles wat Dolly haar verkoopt? Hoe kan het dat Dolly zoveel verschillende mensen samenbrengt? Tijdens de zoektocht komt ze erachter dat haar verhouding tot Dolly Parton persoonlijker is dan ze... Lees meer

Porseleinen beeldje van Vrouwe Justitia: vrouw met een roze gedrapeerde jurk en een witte blinddoek rond haar ogen

Academische vrijheid m’n reet

Promovenda Harriët Bergman voelt niet de vrijheid om zich écht kritisch uit te laten over machthebbers. De oorverdovende stilte op rechts na het ontslag van universitair hoofddocent Susanne Täuber bewijst voor haar eens te meer: veel hoeders van het vrije woord geven alleen om de status quo. Lees meer

Steun Hard//hoofd en verzamel kunst! 

Hard//hoofd is een vrije ruimte voor nieuwe kunstenaars en schrijvers. Wij zijn bewust gratis toegankelijk en advertentievrij. Sluit je ook aan bij Hard//hoofd en zorg dat wij een podium kunnen blijven bieden aan veelbelovend talent. Als je je vóór 31 december aanmeldt als kunstverzamelaar, dan ontvang je in januari al je eerste kunstwerk!

Word kunstverzamelaar