Asset 14

ANBI

Wilt u bijdragen aan de missie van Hard//hoofd? Dat kan via een gift.

Stichting Hard hoofd heeft een culturele ANBI-status. Dit betekent dat de stichting als goed doel is vrijgesteld van betaling van schenk- en erfbelasting. De stichting steunen kan middels kleinere en grotere schenkingen, legaten en nalatenschappen. U kunt ons steunen vanaf €50 via onze donatiepagina.

Wilt u ons maandelijks ondersteunen? Dan kan dat als kunstverzamelaar van Hard//hoofd.

Stichting Hard hoofd is de stichting achter Hard//hoofd en ondersteunt Hard//hoofd in het mogelijk maken van haar doelen en missie. 

 

De stichting heeft ten doel:

a. het ondersteunen van (schrijvende) kunstvormen, literatuur en verdiepende journalistiek;

b. het ondersteunen van talentvolle schrijvers en andere talentvolle makers van kunst door hen de mogelijkheden te bieden om te experimenteren en zich te ontwikkelen,

en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

 

Missie

Hard//hoofd is een online tijdschrift voor kunst, literatuur en beschouwende journalistiek, zonder winstoogmerk. Hard//hoofd is onafhankelijk en wil een vrije ruimte zijn waar talentvolle makers de ruimte en tijd krijgen om te experimenteren en zich te ontwikkelen. Wij geloven dat dit het beste kan in een omgeving waar economische prikkels geen invloed hebben op hun stem. Hard//hoofd toont daarom geen advertenties en heeft geen betaalmuur. Dit laatste heeft meerdere redenen: als gratis platform kunnen wij zoveel mogelijk mensen toegang geven tot onze kwalitatieve culturele producties en bieden wij onze makers een zo groot mogelijk publiek.

Wij streven ernaar om onze redactie een afspiegeling te laten zijn van de cultureel diverse samenleving. De redacteuren van Hard//hoofd hebben een sterke stem wat betreft de inhoudelijke invulling van het tijdschrift. Hard//hoofd stimuleert samenwerking, interactie en uitwisseling tussen talentvolle makers binnen een vrije en niet-commerciële ruimte omdat het gelooft dat dit leidt tot persoonlijke ontwikkeling, nieuwe inzichten en creatieve vormen en maatschappelijke verandering. Om onze doelen na te leven en (creatieve) uitwisseling te stimuleren spant Hard//hoofd zich bewust in om zich niet alleen online, maar ook offline te manifesteren middels artistieke en educatieve live-evenementen.

 

Verkort beleidsplan

Het beleid van Hard//hoofd is in 2021 gericht op het verwezenlijken van de doelstelling en de missie, met name door het bieden van een (ontwikkelings-)platform voor beelden en verhalen, het produceren van een multimediaal online en papieren tijdschrift en het organiseren van live evenementen. De stichting beoogt niet het maken van winst. Dit blijkt ook uit haar feitelijke omstandigheden: de stichting laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede komen van de doelstelling en een batig saldo moet worden besteed conform de doelstelling. 

 

Activiteiten 2021

Hard//hoofd publiceerde in 2021 een online tijdschrift met gemiddeld drie publicaties per week en er verscheen een papieren tijdschrift van 120 pagina met een oplage van 1200. Ook organiseerde Hard///hoofd live evenementen. In 2021 organiseerden wij meerdere workshops voor redacteuren en een groot jubileumevenement in Het HEM waar 350 bezoekers op af kwamen.

Bijna de gehele organisatie drijft momenteel op de kracht van vrijwilligers. Er zijn een hoofdredacteur en uitgever, maar de vrijwilligers geven voor een groot deel vorm aan de verschillende online en offline activiteiten. Hard//hoofd ontvangt in 2021 donatiegelden van haar ‘kunstverzamelaars’, ontvangt inkomsten uit het organiseren van haar evenementen en krijgt voor de periode 2021 wederom een bijdrage van de Van Bijleveldtstichting. 

 

Jaarrekening 2021

Hier vindt u de jaarrekening van 2021 met daarop de balans en de toelichting op de staat van baten en lasten.

 

ANBI-standaardformulier 

Hier vindt u het ANBI-standaardformulier waar onze stichting volgens de publicatieplicht van de Belastingdienst aan moet voldoen.

 

Bijdragen

Uw bijdrage komt ten goede aan Hard//hoofd en zorgt ervoor dat talentvolle makers binnen een niet-commerciële vrije ruimte kunnen experimenteren en zich kunnen ontwikkelen. U kunt ons steunen vanaf €50 via onze donatiepagina of via:

IBAN-rekeningnummer: NL33TRIO0198379188

BIC: TRIONL2U

 

Informatie over de Geefwet

Dankzij de Geefwet die op 1 januari 2012 van kracht ging, kunt u 125% van uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Stel dat u € 100 schenkt, dan bedraagt uw aftrek € 125. Als u in het 40,85%-tarief valt, kost de gift van € 100 u dus netto € 49. Bij 51,95% is dat netto slechts € 35. Er geldt een plafond van € 1250.

Bij een eenmalige schenking geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen en een maximum van 10%. Bij een periodieke schenking geldt deze drempel niet. Doneert u voor minimaal vijf jaar, dan is deze donatie altijd volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Daarvoor gebruikt u dit formulier van de belastingdienst, dat u in tweevoud invult en toestuurt aan Stichting Hard hoofd, Da Costakade 158, 1056GA Amsterdam. U krijgt een ondertekend exemplaar terug voor uw administratie. Alles over de geefwet staat hier op de website van de belastingdienst.

 

ANBI-informatie

Naam ANBI: Stichting Hard hoofd

Fiscaal nummer RSIN: 822851957

Postadres: 1056GA Amsterdam

Bezoekadres: Da Costakade 158, 1056GA, Amsterdam

 

Bestuur

Bob van der Meer (voorzitter)

Jan-Willem Sanders (penningmeester)

Zippora Elders (algemeen bestuurslid)

 

Beloningsbeleid

Bestuurders hebben geen recht op vacatiegeld ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting. Een bestuurder heeft geen recht op een beloning voor diens werkzaamheden als bestuurder. Bestuurders kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten. De omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Het beloningsbeleid van Hard//hoofd is erop gericht haar medewerkers in de toekomst te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling. Hier kunnen we nu nog niet aan voldoen. De directie in de vorm van de hoofdredacteur en de uitgever ontvangen momenteel €800,- per maand. Verder ontvangen de adjunct-hoofdredacteur en de uitgeefassistent beiden €300,- per maand. Alle andere medewerkers werken op vrijwillige basis. Alle chefs krijgen maandelijks de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding.

 

De stichting is geregistreerd onder de volgende SBI-codes

 – 9002 (Dienstverlening voor uitvoerende kunst)

– 6201 (Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software)

 

Financiële verslagen

Het financiële verslag van 2021 kunt u hier lezen

Mocht u meer informatie willen hebben over Stichting Hard hoofd, doneren of het nalaten van een legaat, stuur dan een mail naar: mark@hardhoofd.com

Steun de makers van de toekomst. Sluit je aan bij Hard//hoofd!

Hard//hoofd is een vrije ruimte voor nieuwe kunstenaars en schrijvers. Een niet-commercieel platform waar talent online en offline de ruimte krijgt om te experimenteren en zich te ontwikkelen. Wij zijn al meer dan twaalf jaar bewust gratis toegankelijk en advertentievrij. Onze kunstverzamelaars maken dit mogelijk. Sluit je nu aan en ontvang jaarlijks gesigneerde kunstwerken van veelbelovende kunstenaars én je eigen Hard//hoofd-tasje. Veel verzamelplezier!

Steun en verzamel